top
U bevindt zich hier: Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lumio Lichtprojecten B.V. ; kenmerk LV-LL- 2012 en geldig vanaf 10 april 2012

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen of overige diensten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop van goederen, door
Lumio Lichtprojecten B.V.
1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt Lumio Lichtprojecten B.V. als aanbieder/verkoper aangeduid als Gebruiker, die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij verder wordt aangegeven als Opdrachtgever.
1.3. De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
1.4 Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen Gebruiker en Opdrachtgever overeengekomen afwijkingen zijn geldig.
1.5 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

Artikel 2: Aanbiedingen en prijzen
2.1. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend, deze hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen en prijzen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de
eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan Gebruiker mag uitgaan.
2.2. Gebruiker heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
2.3. De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel, exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden Gebruiker niet tenzij in de overeen- komst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Gebruiker de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen,
tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Gebruiker te retourneren op straffe van een boete van € 500,– per dag.

Artikel 4: Emballage
Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Gebruiker.

Artikel 5: Adviezen, ontwerpen en materialen
5.1. Door Gebruiker verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
5.2. Gebruiker aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens Opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschikt- heid van de door Opdrachtgever voorgeschreven materialen is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van Opdrachtgever is bestemd.
5.3. Voor de door Gebruiker zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.
5.4. In geval van opdracht neemt Gebruiker bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door Opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De kosten van dit onderzoek is voor rekening van Opdrachtgever. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan Opdrachtgever zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.
5.5. Wenst Opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan Gebruiker over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaar- den. Aan Gebruiker dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. Gebruiker dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient Opdrachtgever hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.
5.6. Van Gebruiker kan niet worden gevergd dat hij het in artikel 5.5 genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de offerte-aanvraag is gebleken dat Opdrachtgever de verantwoordelijkheid op Gebruiker wil overdragen.
5.7. Gebruiker aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.

Artikel 6: Overeenkomsten
6.1. De overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat Gebruiker de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd door middel van een
opdrachtbevestiging en die bevestiging afkomstig is van de directie of een bevoegde procuratiehouder dan wel Gebruiker de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen aan Opdrachtgever in gang heeft gezet. Zolang Gebruiker de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan Opdrachtgever, kan Gebruiker de aanbieding of offerte herroepen of wijzigen.
6.2. Indien in de aanvaarding door Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst pas tot stand, indien Gebruiker tevens schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen. Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst beïnvloeden. De Gebruiker zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. De Opdrachtgever kan zich in ieder geval niet meer beroepen op de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.
6.3. Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Gebruiker en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
6.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, daarbij heeft Gebruiker het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
6.5. Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.6. Indien Gebruiker voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen e.d. moet maken, zal Gebruiker de hieraan verbonden kosten bij Opdrachtgever extra in rekening brengen.
6.7. Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere Opdrachtgevers, zijn deze in alle gevallen allen hoofdelijk aansprakelijk jegens Gebruiker, indien de verplichtingen jegens Gebruiker door één der Opdrachtgevers niet of slechts deels wordt nagekomen.
6.8. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
6.9. Indien Gebruiker tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerk-opdracht ontvangt van Opdrachtgever of van een medewerker c.q. vertegenwoordiger van Opdrachtgever die op het werk aanwezig is en Gebruiker het meerwerk heeft geaccepteerd althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag Gebruiker er van uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever is geschied tegen de door Gebruiker gehanteerde prijzen, tarieven en voorwaarden.

Artikel 7: Levertijd en leverplaats
7.1. Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel ter keuze van Gebruiker. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details
overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van Gebruiker en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ont- vangen.
7.2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Gebruiker kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen.
7.3. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door Opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van Opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen tegen € 35,00
per m³ per dag totdat Gebruiker over kan gaan tot levering.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht (overmacht)
8.1. Gebruiker heeft altijd het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Gebruiker liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers en/of onderaanne- mers van Gebruiker aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.
8.3. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
8.4. Als Gebruiker zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 9: Omvang van het aangenomen werk
9.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
9.2. In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd):
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stucadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbui- zennet der riolering, van gas of water of op het elektriciteitsnet.
b. de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door Gebruiker zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels.
c. het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op of nabij het werk aanwezige zaken.
d. de extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.

Artikel 10: Wijzigingen in het aangenomen werk
10.1. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet over-
eenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Artikel 6.11 is van overeenkomstige toepassing.
10.2. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
10.3. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minderwerk, dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft Gebruiker recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen, tenzij het verzoek tot minderwerk afkomstig was van Gebruiker.

Artikel 11: Montage
11.1. Montage wordt uitgevoerd tegen de Gebruiker gehanteerde geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel bepaalt zich tot het monteren van het door Gebruiker geleverde materiaal en/of het
materiaal dat in de opdracht was begrepen.
11.2. Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is Gebruiker niet aansprakelijk.
11.3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Gebruiker zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient Opdrachtgever onder meer ervoor te zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamhe- den moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de ARBO-wet geëiste voorzieningen voor het personeel van Gebruiker aanwezig zijn en dat op de bouwplaats de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn.
11.4. Wanneer de montage door niet aan Gebruiker toe te rekenen oorzaken niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is Gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.
11.5. Voor rekening van Opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:
a. kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone dag-uren kan geschieden;
b. reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs.
11.6. Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.
11.7. Reclames na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Gebruiker te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn. Opdrachtgever zal dienen aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

Artikel 12: Oplevering
12.1. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer Gebruiker hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan Opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
b. acht dagen nadat Gebruiker schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en Opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
c. bij ingebruikneming van het werk door Opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
12.2. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.
12.3. Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is Opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Gebruiker, onder opgave van redenen.
12.4. Indien enig onderdeel door niet aan Gebruiker toe te rekenen oorzaken niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.
12.5. Door de aanvaarding van de resultaten van de overeenkomst gaat het risico voor de installatie over op de Opdrachtgever.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Buiten zijn aansprakelijkheid op grond van de verleende garantie overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, is Gebruiker slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Opdrachtgever of derden, die
rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Gebruiker of van diens leidinggevende ondergeschikte(n) of van de door hem ingeschakelde derde(n), zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
13.2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Gebruiker verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat. Indien de verzekeraar van Gebruiker niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal dat deel van het netto factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, vermeld in de opdrachtbevestiging van Gebruiker aan Opdrachtgever, met een maximum van € 10.000,00 (inclusief BTW). Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1:
a. Iedere aansprakelijkheid vervalt één jaar na levering van de producten of diensten waar de schade mee samenhangt.
b. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door hem (af)geleverde zaken voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelf, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens Opdrachtgever uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan Gebruiker of aan door deze ingeschakelde derden;
c. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens Gebruiker mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet-tijdig of niet naar behoren door Opdrachtgever, diens vertegenwoordiger of derden zijn opgevolgd;
d. In geval van mondelinge door of namens Gebruiker verstrekte informatie is deze nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;
e. niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
f. de door Gebruiker te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
13.3. Opdrachtgever is gehouden Gebruiker, alsmede de door hem ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).
13.4. Indien Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Gebruiker tot stand gekomen overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die Gebruiker en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van gebruiker op grond van de Wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14: Garantie
14.1. Garantie op het geleverde c.q. uitgevoerde werk is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
14.2. Een overeengekomen garantie is steeds beperkt tot slechts:
– fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik en onderhoud door Opdrachtgever;
– ten opzichte van constructie en materiaal voor zover Gebruiker vrij was in de keuze daarvan
– de verplichtingen die voorvloeien uit de oorspronkelijke opdracht;
– leveringen aan Opdrachtgevers binnen de EU;
– de garantie die door de fabrikant wordt gegeven;
– tot maximaal 6 maanden na levering c.q. na montage/installatie;
– tot herstel van de zaak;
– tot 6 maanden na (op)levering, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.
14.3. De overeengekomen garantie vervalt indien:
– bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
– bij wijzigingen, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde;
– bij gebruik voor een ander doel dan door Gebruiker is aangegeven;
14.4. Indien de te leveren zaken en materialen niet voldoen aan deze garanties, zal Gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving ter zake het gebrek door Opdrachtgever, naar keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel danwel tot (gedeeltelijke) creditering over te gaan. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan Gebruiker te verschaffen;
14.5. Opdrachtgever dient te allen tijde Gebruiker de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
14.6. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens Opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. Voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieks- garantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door Gebruiker eveneens geen garantie verstrekt. Geen garan- tie wordt gegeven voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of andersoortige geleverde artikelen welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering. Geen garantie wordt gegeven voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties of montages welke niet door Gebruiker zijn gemonteerd, noch voor die welke door hem zijn gemonteerd doch niet door hem zijn geleverd.
14.7. De garantie geldt slechts indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Gebruiker (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 15: Transport
15.1. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ook indien Gebruiker voor het transport zorg draagt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die
verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
15.2. Mocht een beroep op het gestelde in artikel 15.1 niet opgaan dan is Gebruiker nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van Opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan Opdrachtgever cederen.

Artikel 16: Niet afgehaalde zaken
Indien Opdrachtgever zaken die Gebruiker van Opdrachtgever onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft Gebruiker het recht
om één maand na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens Opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan Opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan Gebruiker toekomende vorderingen, opslagkosten ex artikel 7.3 daaronder begrepen.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling dient te geschieden op een door Gebruiker aangewezen bank- of girorekening.
17.2. Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk.
Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities:
– betaling handelszaken contant of door middel van telefonische overboeking vooraf;
– opgedragen werkzaamheden op rekening te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum;
– grotere objecten en aanneming van werk:
* 35% der overeengekomen prijs bij opdracht binnen 8 dagen na factuurdatum;
* 35% der overeengekomen prijs voor aanvang van de werkzaamheden of levering van de goederen;
* 30% der overeengekomen prijs inclusief verrekening meer/minderwerk bij oplevering binnen 8 dagen na factuurdatum.
17.3. Onkosten voor rekening van Gebruiker voorgeschoten door Opdrachtgever worden verrekend bij de betaling resp. bij de betaling van de laatste termijn indien betaling in termijnen overeengekomen is.
17.4. Gebruiker is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalings- verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Gebruiker het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Gebruiker tot vergoeding van onkosten en winstderving.
17.5. Tevens is Gebruiker gerechtigd om, indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is over- eengekomen.
17.6. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van Opdrachtgever.
17.7. Het recht van Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Gebruiker te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.8. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
17.9. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen één maand na factuurdatum is Gebruiker gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan Opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
17.10 Gebruiker is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van Opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer Gebruiker zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van € 150,00. Uit het enkele feit dat Gebruiker zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Gebruiker het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en bui- tengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd
17.11 Indien Gebruiker in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door Gebruiker in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18: Reclamaties of klachten
18.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken
bij Gebruiker ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan Gebruiker schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
18.2. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
18.3. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Gebruiker niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 19: Prijswijziging
19.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.
19.2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs of de overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
19.3. Wanneer door Opdrachtgever voor de uitvoering van het werk Gebruiker materialen of grondstoffen en andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft Gebruiker het recht in de aanneemsom te berekenen respectievelijk in zijn prijsberekening op te nemen een maximum van 10% van de kostprijs van de bijgeleverde zaken.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
20.1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Gebruiker geleverde of nog te leveren zaken. Gebruiker blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang
Opdrachtgever de vorderingen van Gebruiker ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Gebruiker blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang Opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang Opdrachtgever vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
20.2. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Gebruiker geleverde zaken een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Gebruiker te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is.
20.3. Ingeval Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Gebruiker niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Gebruiker de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
20.4 Gebruiker verschaft aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Gebruiker, ten behoeve van andere aanspraken die Gebruiker op Opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Gebruiker zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 21: Ontbinding
21.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens Opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot
Gebruiker richt, zal hij te allen tijde eerst Gebruiker schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
21.2. Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
21.3. Indien Gebruiker instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Gebruiker verrichte prestaties en heeft Gebruiker onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 22: Toepasselijk recht
22.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
22.2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
22.3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Gebruiker tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.